Adatkezelési szabályzat

A Szolgáltató megnevezése, adatai
A cég megnevezése: Medivia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövid neve: Medivia Kft.
Cégjegyzékszáma: 06-09-003424
A cég székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 6.
Adatkezelésért felelős személy: Szalai László ügyvezető igazgató tel: +36 (30) 998-78-09 e-mail: szalai.laszlo@medivia.hu

A www.medivia.hu webhely adatai

A honlap fenntartója és elérhetőségei

Cégnév: Medivia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely cím és postai cím: 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 6.
Telefon: +36 (62) 534-845
Adószám: 11096317-2-06
E-mail cím: medivia@medivia.hu
Weboldal: www.medivia.hu

A tárhely szolgáltató adatai és elérhetőségei

Cégnév: Moringo Kft.
Székhely cím: 6724 Szeged, Rókusi krt. 72. III. em. 8.
Telefon: (+36) 62 650 750 
Adószám: 14261882-2-06
E-mail cím: info@moringo.hu 
Weboldal:  https://moringo.hu

Az adatkezelés helye
A Szolgáltató székhelye 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 6., valamint a www.medivia.hu webhely.

A Szolgáltató adatkezelési céljai

A Szolgáltató személyes adatot kizárólag saját üzleti céljaihoz kapcsolódóan kezel. Ezek a célok:
ajánlat, szerződés, számlázás, álláspályázat, saját ügyfelekkel és partnerekkel kapcsolatos kommunikáció, úgymint remarketing, direkt marketing küldemények.
(További adatkezelés: munkavállalói adatok, amelyeket a Szolgáltató a munkaszerződésben részletezett módon, saját zárt rendszerében kezel. A munkavállalói adatok kezelésének részletes feltételeit a munkaszerződés adatkezelési melléklete tartalmazza.)

A kezelt személyes adatok

Név, személyes (vagy céges, de személyhez kapcsolódó) e-mail cím, telefonszám. Valamint álláspályázat esetén az álláspályázó önéletrajzában és motivációs levelében szereplő személyes adatok (végzettség, szakmai pályafutás stb.)
Általunk egyedi beazonosításra nem alkalmas adatok: sütik által tárolt azonosítók. Lásd lentebb, „Sütik használata az oldalon”.

Adatkezelési folyamatok, adatkezelés módja

A Szolgáltató adatokat zárt rendszerű számítógépes hálózatán tárol és kezel.
Amennyiben az érintett személy egyéb úton lép üzleti kapcsolatba cégünkkel (üzleti találkozó, rendezvény, ajánlatkérés, megrendelés, szerződéskötés, partneri kapcsolat), úgy az üzleti kapcsolat során a Szolgáltató nyilatkoztatja arról, hogy a későbbiekben direkt marketing célú megkeresést (hírlevél, telemarketing, dm küldemény) engedélyez-e.
Amennyiben az érintett személy álláspályázatra jelentkezik, úgy az álláspályázattal kapcsolatos kommunikáció során a Szolgáltató nyilatkoztatja arról, hogy pályázatát eltárolhatjuk-e, valamint nem nyertessége esetén nyilatkoztatja arról, hogy a későbbiekben újabb állásajánlat küldését engedélyezi-e.

Személyes adatok kezelésének időtartama
A személyes adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, leiratkozásig, illetve törlési kérés beérkezéséig kezeljük, a fentiek alapján haladéktalanul töröljük.

Adat átadása harmadik fél részére
Harmadik fél részére csak kifejezetten az érintett személy írásos hozzájárulása alapján, meghatározott feltételei mellett adunk át személyes adatot. Kivételt jelent ez alól a hatósági és/vagy bűnügyi célú adatszolgáltatás, amelyet a mindenkori hatályos előírások alapján bocsátunk a hatóság rendelkezésére.

Vonatkozó jogszabályok, irányelvek
A Medivia Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) tevékenysége során előfizetői, ügyfelei és partnerei (a továbbiakban: „Felhasználó”) adatainak kezelésében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok megismeréséről az 2011. évi CXII.Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről az 1995. évi CXIX.törvény alapján az alábbi adatkezelési szabályokat, valamint a GDPR szabályait érvényesíti. Amennyiben a hatályos jogszabályok közötti jogharmonizáció nem történt meg, úgy a magasabb rendű szabályozásnak megfelelően jár el.

Az adatkezelés alapja

  • Az érintett hozzájárulása a következő esetekben: hírlevél, célzott online hirdetés, remarketing, álláspályázat
  • Szerződés teljesítéséhez szükséges a következő esetekben: ajánlatok, megrendelések, szerződések, számlázás (magánszemélyek részére), ügyfelekkel (kapcsolattartókkal) történő kommunikáció.
  • Jogos érdekek érvényesítése: kintlévőség kezelés, katasztrófa elhárítás, adatkezelési incidensekkel kapcsolatos ügyintézés. Ebben az esetben kizárólag az ügymenet lezárásáig kezeljük az adatokat.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja a Szolgáltatóval írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából -e törvény alapján-az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
16. életévét betöltött személyek törvényes képviselőjük beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nélkül érvényes hozzájáruló jognyilatkozatot tehetnek adataik kezelése tekintetében.

Az adatbiztonság védelme

A Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani,hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
A Szolgáltató adatfeldolgozóként is köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok-kivéve ha azt törvény lehetővé teszi- közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Szolgáltató további intézkedésekkel biztosítja
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d)annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

A Szolgáltatónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Szolgáltatónak. Szolgáltató informatikai és adatbiztonsági szabályzattal rendelkezik.

Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit e törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.
Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.
Adatzárolási kötelezettség, ha az érintett kéri, vagy a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.
Szolgáltató megbízások alapján mint direkt és online marketing szolgáltató végez adatfeldolgozást.
Az adott megbízást a megbízóval kötött írásos szerződés szerint látja el, amely szerződés pontosan kitér a személyes adatok kezelésére. Szolgáltató adatfeldolgozó tevékenységének befejezését követően személyes adatokat nem tárol.

Sütik használata az oldalon

Ez a weboldal esetenként sütiket használhat. Amennyiben Ön először jár az oldalon, az úgynevezett süti sáv jelenik meg. Ha elfogadja a sütiket, akkor azok betöltődnek az oldallal együtt.
Összhangban a GDPR szabályozásával, 2018. május 25-től Ön  a böngészőjében választhatja azt is, hogy ne töltődjenek be a sütik. Ebben az esetben semmilyen süti nem töltődik be az oldallal. Ez egyben azt is jelenti, hogy az alábbi funkciók nem működnek, nem tárolunk adatot az Ön látogatásáról és az oldalon tett aktivitásáról.

Azonosításhoz szükséges sütik
Ezekkel a sütikkel azonosítjuk önt és a beállításait. Ilyen például az, hogy be van-e jelentkezve, illetve az, hogy hol tart a rendelésének folyamata.
Az oldalon jelenleg csak regisztrált felhasználóknál használunk ilyen sütit, az oldal adminisztrációs felületéhez való hozzáféréshez.

Elemzéshez használt sütik
Ahhoz, hogy az oldalunk a legjobb élményt nyújtsa, időről-időre elemezzük annak használatát. Ezek a sütik adatokat továbbítanak az elemző szoftver felé.
Az oldalon elhelyezett elemzéshez használt sütik számunkra nem beazonosítható módon tárolják a látogató adatait azzal a céllal, hogy az oldal elérésével és használatával kapcsolatos információkat elemezni tudjuk, amely segítségével az oldal felhasználói élményét fejleszthetjük tovább.

Hirdetésszolgáltatók sütijei
Egyes aloldalakon reklámok jelenhetnek meg. Ezeket a reklámokat vagy külső szolgáltató, vagy valamelyik partnerünk adja. Ezek a sütik ahhoz kellenek, hogy lehetőleg ne terheljük önt olyan reklámokkal, melyek valószínűleg nem érdeklik önt.
Az oldalon elhelyezett hirdetésszolgáltatói sütik számunkra nem beazonosítható módon tárolják a látogató adatait azzal a céllal, hogy részére remarketing hirdetést jeleníthessenek meg  abban az esetben, ha saját céges felhasználói fiókunkból erre a célcsoportra hozunk létre hirdetést. 

Egyéb harmadik fél sütijei
Ilyenek például a közösségi oldalak alkalmazásai, melyekkel kinyilváníthatja tetszését az oldalunk iránt, vagy megoszthatja azokat kedvenc közösségi oldalán.

A sütik karbantartása
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre.
Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.